BSCK II. Dương Văn Hải

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    BSCK II
  • Experience
  • Email

Bs chuyên khoa II Dương Văn Hải chuyên ngành nội hô hấp, công tác tại BV 74 Trung ương 15 năm.

Công tác tại PK đa khoa ĐHYTCC từ 01/3/2018