PGS.TS. Hà Văn Như

  • Job
    Trưởng khoa
  • Specialized
    Tiến sĩ Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

PGS.TS. Hà Văn Như

Trưởng khoa Y học cơ sở

Năm 1986: Bác sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội, Chuyên ngành Nội - Nhi

Năm 1996: Thạc sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2007: Tiến sĩ, Trường Đại học New Castle  - Úc, Chuyên ngành Sức khỏe môi trường – nghề nghiệp

  Tel: 024.62662347
  Email: hvn@huph.edu.