Khoa Y học cơ sở

Phòng 4.7, tầng 4, nhà 5 tầng

Trường Đại học Y tế Công cộng

Số 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Tel : 04.6266 2347

Email:   Khoayhcs@huph.edu.vn