1. ThS.BS. Trần Thị Mỹ Hạnh

 • Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch học
 • Sinh năm 1978
 • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội, năm 2001
 • Thạc sĩ chuyên ngành Y tế Công cộng, Đại học Y tế Công cộng, năm 2008
 • Nghiên cứu sinh chuyên ngành Y tế Công cộng, Đại học Y tế công cộng từ năm 2011
 • Tham gia giảng dạy các môn học: Sinh lý học, Sinh lý bệnh - Miễn dịch học, Triệu chứng học và điều trị cơ bản Nội - Nhi, Các bệnh không truyền nhiễm quan trọng, Lý sinh y học
 • Điều phối các môn học: Sinh lý học, Sinh lý bệnh - Miễn dịch học, Lý sinh y học

2. ThS. Trần Thị Điệp

 • Chức vụ: Giáo vụ khoa
 • Sinh năm 1985
 • Cử nhân chuyên ngành Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, năm 2007
 • Thạc sĩ chuyên ngành Sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2010
 • Tham gia giảng dậy các môn học: Sinh học – Di truyền, Vi sinh vật
 • Điều phối các môn học: Sinh học - Di truyền, Hóa sinh y học

3. BS. Nguyễn Khắc Liêm

 • Sinh năm 1966
 • Bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội, năm 1990
 • Tham gia giảng dạy các môn học: Bệnh thông thường 2, Sơ cấp cứu thông thường tại cộng đồng và phòng thí nghiệm, Triệu chứng học và điều trị cơ bản Nội – Nhi, Các bệnh không truyền nhiễm quan trọng, Ký sinh trùng
 • Điều phối các môn học: Bệnh thông thường 2, Sơ cấp cứu thông thường tại cộng đồng và phòng thí nghiệm

4. BS. Phạm Hùng Tiến

 • Sinh năm 1983
 • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Thái Bình, năm 2007
 • Tham gia giảng dạy các môn học: Triệu chứng và điều trị học cơ bản Nội – Nhi, Sơ cấp cứu thông thường tại cộng đồng và phòng thí nghiệm
 • Điều phối môn học: Triệu chứng và điều trị học cơ bản Nội – Nhi

5. BS.CK1. Trần Thị Bích Thủy

 • Sinh năm 1971
 • Bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội, năm 1995
 • Chuyên khoa 1 chuyên ngành Sản phụ khoa, Bệnh viên Phụ sản trung ương, năm 2014
 • Tham gia giảng dạy các môn học: Triệu chứng và điều trị học cơ bản Ngoại – Sản, Các bệnh truyền nhiễm quan trọng
 • Điều phối môn học: Các bệnh truyền nhiễm quan trọng

6. BS. Đặng Minh Điềm

 • Sinh năm 1985
 • Bác sĩ đa khoa, Học viên Quận Y, năm 2011
 • Cử nhân chuyên ngành Biên phiên dịch tiếng Anh, Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2011
 • Tham gia giảng dạy các môn học: Giải phẫu học, Triệu chứng và điều trị học cơ bản Ngoại – Sản, Lý sinh y học, Ký sinh trùng
 • Điều phối các môn học: Giải phẫu học, Triệu chứng và điều trị học cơ bản Ngoại – Sản