Khoa Y học cơ sở tham gia đào tào chuẩn hóa kiến thức chuyên ngành 2 môn học cho các đối tượng muốn tham gia học thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng, bao gồm: 

  • Môn Sinh lý học
  • Môn Sinh học - Di truyền