Giới thiệu:

Bộ  môn  Sinh  học  -  Di  truyền  có  nhiệm  vụ  trang  bị  cho  sinh  viên những kiến thức cập nhật, phù hợp với chuyên ngành y tế công cộng, đồng thời tổ chức cho sinh viên tham gia các bài thực hành để minh  họa  lý thuyết  và tiến hành các kỹ thuật về di truyền y học

Phần SINH HỌC đề cập những đặc điểm, những nguyên lý chung nhất của sinh giới, những quy luật, những cơ chế của sự sống. Con người là sinh vật cao cấp nhất cũng chịu sự chi phối của những quy luật, những cơ chế đó. Nhưng cơ thể con người có những tính chất riêng khác với sinh vật khác. 

Phần SINH HỌC trong chương trình đào tạo của trường y phải đảm những nguyên lý cơ bản của sinh học nói chung, và thích hợp với chương trình đào tạo của y học. Phần này gồm các bài: sự tiến hóa của chất sống, tế bào học, sinh học phát triển, các nguyên lý sinh thái, sinh giới và cơ s ở phân tử của di truyền, chúng là cơ sở khoa học để  chúng ta nghiên cứu, tiếp thu các kiến thức di truyền y học, sinh lý, sinh hóa, vi sinh, huyết học… 

-  Phần DI TRUYỀN Y HỌC đề cập đến những kiến thức, các kỹ thuật áp dụng cho chẩn đoán bệnh di truyền cho từng cá thể, cho quần thể, các biện pháp phòng ngừa, tư vấn di truyền cho từng người, từng gia đình và cho xã hội. Phần này gồm các bài: Đột biến gen và bệnh phân tử; Nhiễm sắc thể và bệnh  học  nhiễm  sắc  thể  ở  người;  Di  truyền  nhóm  máu  và  di  truyền  miễn dịch; Di truyền đa nhân tố; Di truyền quần thể người; Di truyền ung thư; Bất thường bẩm sinh; Một số kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong y học; Phòng và điều trị bệnh di truyền

2. Đối tượng: Cử nhân y tế công cộng, Cử nhân xét nghiệm y học dự phòng, Cử nhân xét nghiệm Y học, Cử nhân Dinh dưỡng

3. Sách giáo trình:

  • Đại học Y tế công cộng, 2011, Sinh học- Di truyền
  • Bộ Y tế, 2012, Di truyền Y học, NXB Giáo dục

4. Điều phối môn học: BS. Nguyễn Thị Anh Vân