1. Giới thiệu

Bộ môn Sinh học - Di truyền có nhiệm vụ trang bị cho sinh viên những kiến thức cập nhật, phù hợp với chuyên ngành y, đồng thời tổ chức cho sinh viên tham gia các bài thực hành để minh họa lý thuyết và tiến hành các kỹ thuật về sinh học và di truyền y học. Phòng thực hành của bộ môn là phòng B414 với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ đào tạo để sinh viên có thể thực hành quan sát, mô tả và ứng dụng lý thuyết vào phục vụ nghiên cứu. Bộ môn hiện tại có 02 giảng viên cơ hữu và các giảng viên thuộc Trung tâm xét nghiệm của nhà trường.

Bộ môn gồm 2 môn chính là sinh học phân tử đại cương và sinh học di truyền.

2. Nhiệm vụ của bộ môn

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các đối tượng đại học và sau đại học, Bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng.

Triển khai độc lập và phối hợp cùng với các đơn vị, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài trường các nghiên cứu trong lĩnh vực Y sinh học và Y tế công cộng, Sinh học và di truyền Y học.

3. Đối tượng giảng dạy:

Cử nhân y tế công cộng, Cử nhân xét nghiệm Y học, Cử nhân Dinh dưỡng, Cử nhân phục hồi chức năng.

4. Điều phối môn học:

ThS. Nguyễn Thị Anh Vân.

Email: ntav@huph.edu.vn