- Trần Thị Bích Ân, Hà Văn Như (2017), Sự gắn bó và một số yếu tố liên quan đến sự gắn bó của điều dưỡng lâm sàng với bệnh viện Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, Tạp chí khoa học Nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 1, số 2/2017, tr. 70-77.

- Hà Văn Như và CS, Nhận thức của cán bộ y tế và người dân về ảnh hưởng của hạn hán tới sức khỏe người dân tỉnh Ninh Thuận, Y học thực hành số 1 (1125) 2020.

- Hà Văn Như, Nguyễn Thị Anh Vân, Nguyễn Thị Trang, Phùng Văn Bồng, Nguyễn Bảo Châu (2019) Thực trạng tuân thủ điều trị Methadone và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân tại cơ sở điều trị Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đắk Lắk năm 2018, Tạp chí Khoa học Nghiên cứu sức khỏe và phát triển, trường Đại học Y tế công cộng, tập 03, tr 19-27.

- Hoàng Đức Hậu, Hà Văn Như và CS, Đánh giá kết quả điều trị của xông hơi giải độc Hubbard tại hai trung tâm tẩy độc Việt Nam năm 2019, Y học cộng đồng, số 6 (53) tháng 11 &12/2019.

- Nguyễn Thị Anh Vân, Hà Văn Như, Phạm Thu Hương, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Kết quả điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone và một số yếu tố liên quan tại cơ sở điều trị methadone tỉnh đắk lắk giai đoạn 2015 – 2018, Tạp chí Khoa học Nghiên cứu sức khỏe và phát triển, trường Đại học Y tế công cộng.