Văn phòng Khoa: Phòng A405

Số điện thoại: 024.62662347

Email: Khoayhcs@huph.edu.vn