1. Giới thiệu

Bộ môn Mô phôi – Giải phẫu bệnh có nhiệm vụ cung cấp cho sinh viên Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm Y học những kiến thức cơ bản về cấu trúc hiển vi (gồm cấu trúc vi thể - quan sát bằng kính hiển vi và cấu trúc siêu vi thể - quan sát bằng kính hiển vi điện tử) trong trường hợp bình thường và bệnh lý. Bộ môn giảng dạy 01 môn học là Mô phôi, giúp sinh viên chuẩn bị cho việc tiếp thu các kiến thức Chuyên ngành về Kỹ thuật Xét nghiệm Y học.

Bộ môn hiện tại có 01 Giảng viên theo nghị định 111 và một số giảng viên mời giảng có kinh nghiệm về xét nghiệm mô học - Tế bào học tại Trung tâm xét nghiệm và tại các trường Y, bệnh viện uy tín trong cả nước.

2. Nhiệm vụ của bộ môn

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy Mô phôi cho các đối tượng đại học và sau đại học, Bổ túc kiến thức chuyên ngành Xét nghiệm Y học.

Triển khai độc lập và phối hợp cùng với các đơn vị, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài trường các nghiên cứu trong lĩnh vực Mô phôi và Giải phẫu bệnh

3. Đối tượng giảng dạy: 

Cử nhân xét nghiệm y học, Thạc sĩ chuyên ngành xét nghiệm Y học, bổ sung kiến thức về Giải phẫu bệnh dành cho đối tượng sau đại học

4. Điều phối môn học: 

BS. Vũ Thị Dịu

Email: vtd@huph.edu.vn