1. Giới thiệu:

Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh – Miễn dịch học được thành lập ngày 26  tháng 4 năm cùng với sự ra đời Trường Đại học Y tế công cộng. Là một trong các bộ môn nòng cốt trực thuộc Khoa Y học cơ sở. Bộ môn hiện tại có 01 giảng viên cơ hữu và các giảng viên kiêm nhiệm thuộc Trung tâm xét nghiệm Trường Đại học Y tế công cộng.

2. Nhiệm vụ của bộ môn:

- Chịu trách nhiệm giảng dạy các đối tượng đại học và sau đại học, và các đối tượng cần bổ sung kiến thức chuyên ngành. Bộ môn gồm 3 môn học gồm: Sinh lý học, Sinh lý bệnh - Miễn dịch học, Sinh lý dinh dưỡng.

- Triển khai độc lập và phối hợp cùng với các đơn vị, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài trường các nghiên cứu trong lĩnh vực Y sinh học và Y tế công cộng, Miễn dịch học, huyết học…

3. Đối tượng giảng dạy:

Cử nhân y tế công cộng, Cử nhân xét nghiệm Y học, Cử nhân Dinh dưỡng, Cử nhân công tác xã hội, Cử nhân Phục hồi chức năng, bổ sung kiến thức Y tế công cộng, bổ sung kiến thức chuyên ngành Dinh dưỡng cho các đối tượng Sau đại học, Thạc sĩ dinh dưỡng.

4. Điều phối môn học:

- Điều phối môn Sinh lý học: ThS. BS. Nguyễn Minh Toàn

Email: nmt1@huph.edu.vn

- Điều phối môn Sinh lý dinh dưỡng: PGS.TS. BS. Nguyễn Thu Hương

Email: nth14@huph.edu.vn

- Điều phối môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch: ThS. BS. Nguyễn Thị Anh Vân

Email: ntav@huph.edu.vn