Khoa Y học cơ sở tham gia đào tạo chuẩn hóa kiến thức chuyên ngành 4 môn học , bao gồm: 

  • Môn Sinh lý học và môn sinh học di truyền cho các đối tượng muốn tham gia học thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng.
  • Môn Ký sinh trùng y học và giải phẫu bệnh cho các đối tượng muốn tham gia học thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Khoa tham gia giảng dạy môn ký sinh trùng và ký sinh trùng nâng cao trong chương trình Thạc sĩ xét nghiệm y học.

Khoa điều phối và giảng dạy học phần Sinh lý dinh dưỡng trong chương trình Thạc sĩ dinh dưỡng.