BS. Vũ Thị Dịu

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
  • Experience
    Bác sĩ y học cổ truyền
  • Email

Năm 2022: Tốt nghiệp Bác sĩ y học cổ truyền tại HV Y dược học cổ truyền Việt Nam

Từ năm 2022 đến 2023: Làm việc tại BV thuốc dân tộc

Từ 08/2023 đến nay: Làm việc tại trường Đại học Y tế công cộng