PGS.TS.BS. Hà Văn Như

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Tiến sĩ Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

- Năm 1986: Bác sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội, Chuyên ngành Nội – Nhi.

- Năm 1996: Thạc sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Năm 2007: Tiến sĩ, Trường Đại học New Castle  - Úc, Chuyên ngành Sức khỏe môi trường – nghề nghiệp.