ThS. BS. Nguyễn Thị Anh Vân

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ chuyên ngành truyền nhiễm
  • Experience
  • Email

-  Năm 2013: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa.

- Tốt nghiệp Thạc sĩ y học nhiệt đới và y tế quốc tế của Học viện Y học nhiệt đới Pháp ngữ.

- Từ tháng 9/2015: Công tác tại khoa YHCS.