Bộ môn: Sinh lý bệnh – Miễn dịch học

1. Giới thiệu chung : Bộ môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch học được thành lập ngày 26  tháng 4 năm cùng với sự ra đời Trường Đại học Y tế công cộng. Là một trong 5 bộ môn nòng cốt trực thuộc Khoa Y học cơ sở.

2. Đối tượng : Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các đối tượng đại học và sau đại học, Bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện 2 môn học gồm : Sinh lý học, Sinh lý bệnh- Miễn dịch học.

3. Giáo trình: 

4. Nhân sự: Bộ môn có 02 giảng viên cơ hữu và các giảng viên kiêm nhiệm thuộc Trung tâm xét nghiệm Trường Đại học Y tế công cộng, giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy Sinh lý bệnh, Miễn dịch, Huyết học từ Học viện Quân Y và Trường Đại học Y Hà Nội.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu : Triển khai độc lập và phối hợp cùng với các đơn vị, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài trường các nghiên cứu trong lĩnh vực Y sinh học và Y tế công cộng, Miễn dịch học, huyết học…

Điều phối môn học: Ths. Nguyễn Thị Anh Vân