1. Giới thiệu: 

Bộ môn Sinh lý- Sinh lý bệnh – Miễn dịch học được thành lập ngày 26  tháng 4 năm cùng với sự ra đời Trường Đại học Y tế công cộng. Là một trong các bộ môn nòng cốt trực thuộc Khoa Y học cơ sở. Bộ môn hiện tại có 02 giảng viên cơ hữu và các giảng viên kiêm nhiệm thuộc Trung tâm xét nghiệm Trường Đại học Y tế công cộng, giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy Sinh lý, Sinh lý bệnh, Miễn dịch, Huyết học từ Học viện Quân Y và Trường Đại học Y Hà Nội

2. Nhiệm vụ của bộ môn: 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các đối tượng đại học và sau đại học, Bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng 2 môn học gồm: Sinh lý học, Sinh lý bệnh - Miễn dịch học.

Triển khai độc lập và phối hợp cùng với các đơn vị, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài trường các nghiên cứu trong lĩnh vực Y sinh học và Y tế công cộng, Miễn dịch học, huyết học…

3. Đối tượng giảng dạy

Cử nhân y tế công cộng, Cử nhân xét nghiệm Y học, Cử nhân Dinh dưỡng, Cử nhân công tác xã hội, Cử nhân Phục hồi chức năng, bổ sung kiến thức Y tế công cộng cho các đối tượng Sau đại học.

4. Điều phối môn học: 

- Điều phối môn Sinh lý: BS. Nguyễn Thị Trang

Email: ntt4@huph.edu.vn

- Điều phối môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch: BS. Phí Thị Hương Liên

Email: pthl@huph.edu.vn