1. Giới thiệu

Bộ môn Vi sinh – Ký sinh trùng có nhiệm vụ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vi sinh và ký sinh trùng. Bộ môn có 4 học phần do khoa y học cơ sở phụ trách là vi sinh vật y học, ký sinh trùng y học (giảng dạy cho CN Y tế công cộng); vi sinh y học, ký sinh trùng (giảng dạy cho CN dinh dưỡng).

Các môn học này bao gồm vật chủ; hình thái, chu trình sống và bệnh tật gây bên bởi các vi sinh và ký sinh trùng phổ biến. Kiến thức có được sau khi hoàn thành cũng là kiến thức nền tảng cho các môn học chuyên ngành liên quan như Xét nghiệm Vi sinh, Ký sinh trùng lâm sàng, Xét nghiệm An toàn thực phẩm, Xét nghiệm Sức khỏe Môi trường - Nghề nghiệp. Môn học đồng thời giúp sinh viên hiểu và áp dụng những nguyên tắc, và phương pháp phòng các bệnh do vi sinh và ký sinh trùng thường gặp, tạo cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch trong y tế công cộng đặc biệt liên quan tới việc phòng chống các bệnh gây ra bởi vi khuẩn, virus, ký sinh trùng.

Bộ môn hiện tại có 02 giảng viên cơ hữu là PGS và TS chuyên ngành Ký sinh trùng, bên cạnh đó Bộ môn có sự tham gia của một số giảng viên của Trung tâm xét nghiệm.

2. Nhiệm vụ của bộ môn

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các đối tượng đại học và sau đại học, Bổ túc kiến thức chuyên ngành Xét nghiệm Y học.

Triển khai độc lập và phối hợp cùng với các đơn vị, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài trường các nghiên cứu trong lĩnh vực Vi sinh và Ký sinh trùng.

3. Đối tượng giảng dạy:

Cử nhân y tế công cộng, Cử nhân xét nghiệm y học, Cử nhân dinh dưỡng, Thạc sĩ chuyên ngành xét nghiệm Y học, bổ sung kiến thức về vi sinh - ký sinh trùng dành cho đối tượng sau đại học.

4. Điều phối môn học:

- Điều phối môn vi sinh vật y học, vi sinh y học: ThS. BS. Nguyễn Thị Anh Vân.

Email: ntav@huph.edu.vn

- Điều phối môn Ký sinh trùng y học, ký sinh trùng: TS. BS. Nguyễn Thị Hồng Phúc

Email: nthp@huph.edu.vn